Tin tức

Hóa đơn trên 20 triệu của hộ cá nhân kinh doanh

Hóa đơn trên 20 triệu của hộ cá nhân kinh doanh

Quy định về Thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn trên 20tr của hộ, cá nhân kinh doanh

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của hộ cá nhân kinh doanh thì hình thức thanh toán như thế nào?

Có bắt buộc chuyển khoản?


***Căn cứ:

Khoản 1, Điều 9, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008; Khoản 1, Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; và Khoản 1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định khoản chi đủ điều kiện được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

Khoản 1, Điều 8, Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về quản lý thuế và hoàn thuế Thu nhập cá nhân và Điều 9, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế.


***Theo đó:

–Về Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc cá nhân không kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinh chưa thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế, khi mua hàng hóa, dịch vụ của các đối tượng này, doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản bên bán thì khoản chi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

++++ Điều kiện để tính chi phí hợp lý doanh nghiệp

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

– Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, “trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền (tiền mặt, hoặc chuyển khoản) cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (01/TNDN) do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

**Như vậy:

– Nếu hộ cá nhân đủ điều kiện mua hóa đơn lẻ trực tiếp ( hóa đơn thông thường) của cơ quan thuế nếu giá trị thanh tóan > 20.000.000 thì doanh nghiệp phải thanh tóan bằng chuyển khoản ( ủy nhiệm chi, sec…) thì mới được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
– Đối với hàng hóa do dân tự đánh bắt nuôi trồng: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm. => thì phải lập Bảng Kê 01/TNDN + chứng từ thanh tóan ( tiền mặt, ngân hàng) đều là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

– Trường hợp có giao dịch mua bán với cá nhân, hộ cá nhân không kinh doanh thì bên Mua cũng phải thanh toán chuyển khoản và tài khoản nhận thanh toán của bên Bán phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế, khi đó bên Mua mới được tính chi phí thuế TNDN.

***Chi tiết tại:

1.Công văn 1130/TCT-CS ngày 04/08 năm 2014 hóa đơn chứng từ liên quan khi mua hàng hóa của hộ nông dân.

2.Công văn 3927/TCT-KK 23/9/2015 về thuế TNDN - Thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn trên 20tr của hộ, cá nhân kinh doanh.
 
zalo